Apklausa
Kokių temų straipsnius norėtumėte skaityti?
 
Svečiai
Mes turime 2 svečius online
Statistika
Turinio peržiūrėjimai : 318120

Taisyklės

VŠĮ Sporto ir sveikatingumo klubas ,,Favoritas

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. VŠĮ Sporto ir sveikatingumo klube ,,Favoritas”, esančiame Kalniškės g.2B, Alytuje,    lankytojai gali  sportuoti treniruoklių salėje ir lankyti grupinius užsiėmimus.
2. . VŠĮ Sporto ir sveikatingumo klubas ,,Favoritas” sporto klubo valdytojas  (juridinio asmens kodas 150159045, registracijos adresas A.Jonyno 23 - 24, Alytus  LT-6231, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, bendrovės duomenų tvarkytojas VĮ Registrų centras Alytaus filialas).
3. Lankytojas – kiekvienas asmuo, kuris Valdytojo nustatyta tvarka įsigijo abonementą, dovanų kuponą, gavo leidimą ar kitais Valdytojo nustatytais teisėtais būdais lankyti sporto klubą ,,Favoritas”abonementų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką nustato šios taisyklės (toliau – „Taisyklės“).
4. Taisyklės nustato sporto klubo ,,Favoritas” lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomus saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, Valdytojo ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas, abonementų pardavimo ir papildomų paslaugų teikimo sąlygas.
5. Taisyklės yra viešai skelbiamos ir privalomos visiems sporto klubo ,,Favoritas” lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Asmuo, prieš sudarydamas sutartį dėl sporto klubo ,,Favoritas” paslaugų (t.y. įsigydamas abonementą), privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir, naudodamasis sporto klubo ,,Favoritas” paslaugomis, jų laikytis.
6. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis sporto klubo ,,Favoritas” teikiamomis paslaugomis ir tai patvirtina pasirašydamas sutartį. Sporto klubo ,,Favoritas” administracija ir darbuotojai neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis sporto klube ,,Favoritas”.
7. Teisę naudotis sporto klubo ,,Favoritas” teikiamomis paslaugomis turi bet kokio amžiaus asmenys, išskyrus šiose taisyklėse numatytas išimtis.
8. Sporto klubo ,,Favoritas” draudžiama lankytis šiems asmenims:
8.1. sergantiems infekcinėmis ligomis;
8.2. sergantiems konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis;
8.3. asmenims su atviromis žaizdomis;
8.4. asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
8.5. asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;
8.6. asmenims, kurių elgesys kelia pavojų sporto klubui ,,Favoritas” jo saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms.
9. Lankytojai privalo palikti treniruoklių salę, grupinių užsiėmimų salę  likus 15 min. iki sporto klubo ,,Favoritas”darbo pabaigos arba nedelsiant po personalo nurodymo.
10. Kilus klausimams ar neaiškumams lankytojai turi kreiptis į sporto klubo ,,Favoritas” personalą.

II. ABONIMENTO ĮSIGIJIMO TVARKA

 

11. Abonementų  kainos pateikiamos sporto klubo ,,Favoritas” patalpose ir interneto puslapyje www.klubasfavoritas.lt .
12. Asmeniui, įsigijusiam abonementą ir nusprendusiam nesinaudoti sporto klubo ,,Favoritas”sporto paslaugomis, pinigai už  abonementą negrąžinami.
13  Asmeniui, pametusiam abonementą, jo prašymu, gali būti išduodamas abonemento dublikatas.
14. Už grubius šių Taisyklių pažeidimus, sporto klubo ,,Favoritas” administracija turi teisę panaikinti abonemento galiojimą.
15. Sporto klubo ,,Favoritas” sporto klubo paslaugas teikia tik įstaigoje dirbantys treneriai. Klientui, įsigijus vienkartinio apsilankymo bilietą ar turint narystę, neleidžiama teikti tretiesiems asmenims jokių paslaugų (sveikatinimo, treniravimo, fizinio rengimo ar kitas komercinio pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti klientus). Jei klientas teikia paslaugas kitiems asmenims, sporto klubo ,,Favoritas” turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir uždrausti klientui naudotis teikiamomis paslaugomis.
16.  Narystės perrašyti kito asmens vardu negalima.

III. KITA BENDRA INFORMACIJA

 

17. Sporto klubo ,,Favoritas” neatsako už lankytojų asmeninius daiktus, paliktus  patalpose ir užrakintose daiktų saugojimo spintelėse. Lankytojams rekomenduojama nesinešti brangių ir vertingų daiktų.
18. Kai raktu yra užrakinama daiktų saugojimo spintelė, lankytojai privalo kruopščiai patikrinti, ar patikimai užrakinta daiktų saugojimo spintelė.
19. Kiekvienas lankytojas turi teisę naudotis ne daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele.

IV. TRENIRUOKLIŲ IR GRUPINIŲ UŽSIĖMIMŲ SALIŲ TAISYKLĖS


20. Lankytojas, prieš pradėdamas naudotis treniruoklių salės ar grupinių užsiėmimų salės įranga, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti treniruoklių salę ar grupinių užsiėmimų salę bei naudotis jo teikiamomis konkrečiomis paslaugomis bei įranga.
21. Treniruoklių ir grupinių užsiėmimų salėje privaloma dėvėti tvarkingus sporto drabužius, avėti švarią sportinę avalynę. Draudžiama sportuoti avint lauko avalynę, šlepetes, sandalus bei futbolo sportinius batelius, taip pat neavint visiškai jokios avalynės (nebent sporto salės treneris nurodo kitaip). Pažeidžiantys šį punktą lankytojai gali būti neįleidžiami arba prašomi palikti patalpas.
22. Prieš naudojantis treniruoklių salės įranga ir inventoriumi, būtina susipažinti su treniruoklių salėje iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis naudojimosi instrukcijomis, o esant bet kokiems neaiškumams, kreiptis į sporto klubo ,,Favoritas” darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo.
23. Kilus neaiškumams grupinių užsiėmimų salėje būtina kreiptis į trenerį.
24. Naudojantis įranga, ant treniruoklių ir kilimėlių būtina pasitiesti rankšluostį.
25. Treniruoklių salėje, keliant didelius svorius, būtina pasikviesti į pagalbą antrą asmenį (salės instruktorių, draugą).
26. Atlikus pratimus, būtina sutvarkyti treniruotės vietą (treniruoklių priedai, kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas).
27. Naudotis treniruoklių ir grupinių užsiėmimų salės įranga ir kitu inventoriumi galima tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Nežinant kaip teisingai ir saugiai naudotis treniruokliais ir kitu treniruoklių salės inventoriumi, būtina konsultuotis su sporto salės treneriu.
28. Nesinaudokite laikinai sugedusiais treniruokliais, o apie pastebėtą gedimą nedelsiant informuokite sporto salės trenerį.
29. Netrukdykite kitiems treniruoklių ar grupinių užsiėmimų salės lankytojams naudotis treniruokliais ir kitu inventoriumi, pertraukėlių tarp pratimų metu neužimkite treniruoklių, nepalikite ant jų asmeninių daiktų.
30. Prieš pasirenkant krūvį treniruoklių ar grupinių užsiėmimų salėje, įsitikinkite, ar jis atitinka asmeninį fizinį pajėgumą. Jūsų saugumas ir sveikata – Jūsų pačių rankose. Sveikatai pablogėjus ar patyrus traumą esant treniruoklių ar grupinių užsiėmimų salėje, nedelsiant apie tai informuokite salės personalą arba sporto salės trenerį. Visa atsakomybė, dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis treniruoklių ar grupinių užsiėmimų salėje tenka lankytojui. Sporto klubo ,,Favoritas” neatlygina lankytojui dėl jo teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus jeigu ši žala atsirado dėl paslaugos teikėjo kaltės.
31. Jaunesniems nei 16 metų asmenims patekti į treniruoklių ir grupinių užsiėmimų salę ir joje sportuoti draudžiama, išskyrus šiais atvejus:
31.1. nepilnamečiai klientai treniruoklių salėje gali sportuoti tik pateikę vieno iš tėvų (globėjų) rašytinį prašymą, pažymą apie sveikatos būklę ir pasirengimą sportuoti treniruoklių salėje. Tokiu atveju tėvai (globėjai) prisiima visą riziką susijusią su  nepilnamečių klientų sveikata ar bet kokia žala jų sveikatai ir gyvybei.

 

 

V. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

32. Lankytojas turi teisę:
32.1. naudotis sporto klubo ,,Favoritas” teikiamomis paslaugomis;
32.2. reikalauti, kad Valdytojas atlygintų lankytojo patirtą žalą, atsiradusią dėl Valdytojo kaltės, šiose Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka.
33. Lankytojas įsipareigoja:
33.1. prieš pradėdamas naudotis sporto klubo ,,Favoritas” teikiamomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia jomis naudotis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šio reikalavimo nevykdymu, tenka pačiam lankytojui;
33.2. būdamas sporto klubo ,,Favoritas” ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;
33.3. vykdyti personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi;
33.4. netrukdyti kitiems lankytojams naudotis sporto paslaugomis;
33.5. naudotis įranga treniruoklių salėje, grupinių užsiėmimų salėse kaip to reikalauja šios Taisyklės.

VI. VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

34. Valdytojas turi teisę:
34.1. į sporto klubo ,,Favoritas” patalpas neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, higienos būklei ir/ ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
34.2. į sporto klubo ,,Favoritas” patalpas neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių Taisyklių;
34.3. bet kuriuo metu pakeisti sporto klubo ,,Favoritas” teikiamų paslaugų sąrašą ir/ ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;
34.4. pašalinti iš sporto klubo ,,Favoritas” lankytojus, kurie pažeidžia Taisykles, nepaiso įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo personalo nurodymų. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami;
34.5. vienašališkai pakeisti Taisykles, jas paskelbiant viešai;
34.6. neįleisti asmenų be papildomo paaiškinimo.

 

 

 

 

 

VII. REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS

 

35. Sporto klubo ,,Favoritas” administracija rekomenduoja lankytojams įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatos būklę (pvz. lėtinius susirgimus, traumas, nėštumą ir t.t.).
36. Lankytojams nerekomenduojama į sporto klubą ,,Favoritas” neštis brangių ir/ar vertingų daiktų (papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali  būti pamesti.
37. Lankytojams nerekomenduojama naudotis sporto klubo ,,Favoritas” teikiamomis paslaugomis segint bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą patiems lankytojams ir/ ar  inventoriui.

VIII. BENDROSIOS ELGESIO TAISYKLĖS

 

38. Pageidautina dušuose neužtrukti ilgiau kaip 15 minučių.
39. Lankytojai privalo vykdyti visus sporto klubo ,,Favoritas” personalo reikalavimus, užtikrinančius tvarką ir saugumą sporto salėje ir kitose patalpose.

X. DRAUDIMAI

 

40. Sporto klubo ,,Favoritas” patalpose draudžiama:
40.1. atsinešti su savimi stiklinės taros, dūžtančių, aštrių daiktų;
40.2. atsinešti su savimi maisto produktų bei alkoholinių gėrimų;
40.3. lankytis su gyvūnais;
40.4. čiuožinėti laiptų turėklais, laipioti plieninėmis konstrukcijomis ar kitaip gadinti sporto klubo ,,Favoritas” esantį inventorių;
40.5. garsiai triukšmauti, šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti , stumdytis;
40.6. spjaudyti ant grindų,, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose;
40.7. avėti lauko avalynę, išskyrus erdvę iki persirengimo rūbinės;
40.9. reguliuoti  patalpose esančius prietaisus;
40.10. filmuoti ir fotografuoti kitus klientus be jų sutikimo, viešinti atvaizdus be jų leidimo;
40.11. sporto klubo ,,Favoritas”patalpose turėti, vartoti ir būti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, rūkyti.

 

 

 

 

 

 

XI. ATSAKOMYBĖ

 

41. Lankytojas, padaręs žalą sporto klubo ,,Favoritas”, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir/ ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.
42. Sporto klubo ,,Favoritas” administracijai ar darbuotojams įtarus, jog lankytojas padarė nusikalstamą veiką, nedelsiant yra kviečiama policija.
43. Nepilnamečių tėvai, globėjai  atvykusių nepilnamečių supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.
44. Numatytos materialinės žalos kompensacijos už prarastą ar sugadintą inventorių nustatomos pagal tuo metu patvirtintus įkainius.
45. Lankytojas, patyręs turtinę ir/ ar neturtinę žalą sporto klubo ,,Favoritas”, nedelsdamas turi pranešti apie tai sporto klubo ,,Favoritas”administracijai ar darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ ar turtui nenagrinėjami.
46. Valdytojas nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo sporto klube ,,Favoritas” patirtą turtinę ir/ ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ ar rekomendacijų.
47. Valdytojas neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar už tai, kad jie buvo prarasti ir/ ar iš dalies sugadinti.
48. Sporto klubas ,,Favoritas” už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei sporto klubo ,,Favoritas”personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

 

 

Dėkojame, kad laikotės nurodytų taisyklių ir tvarkos.

Mes visada laukiame jūsų!